ویژه برنامه "من خانواده ام را دوست دارم"

جهت تقدیر از منتخبین مسابقه کتاب خوانی کتاب "من زنده ام" با حضور خانم دکتر معصومه آباد ، نویسنده کتاب و عضو شورای شهر تهران

بهمراه خانم رکسانا الیزابت ، مسلمان اهل آرژانتین